IdŸ do treœci

Menu g³ówne:

Narzêdziownia "Atena" - obróbka skrawaniem.


NARZÊDZIOWNIA

Narzêdziownia

BIURO PROJEKTOWE

Projekty

FORMY TWORZYWA

Formy wtryskowe tworzywa

FORMY ALUMINIUM

8149924765

T£OCZNIKI, WYKROJNIKI

(601) 413-6153

PRODUKCJA WIELOSERYJNA

(910) 963-8047

PRODUKCJA DETALI

Produkcja detali

ODLEWY ALUMINIUM

(949) 835-0522
Example Frame

WITAMY

Historia naszej firmy siêga lat 90, kiedy dzia³aliœmy pod skrzyd³ami firmy P.P.H.U. KME. Powsta³ w tamtych czasach nasz produkt flagowy reduktor LPG, który poddany udoskonaleniom jest produkowany i sprzedawany z sukcesami do dziœ. Równoczeœnie zajêliœmy sie projektowaniem oraz wykonawstwem form wtryskowych do odlewów ciœnieniowych aluminium jak
i wykrojników, t³oczników i form do wtrysku tworzyw sztucznych. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam konkurowaæ zarówno jakoœci¹ jak i terminami wytwarzanych przez nas wyrobów
z najlepszymi w naszej bran¿y.

Równoczeœnie zajêliœmy sie projektowaniem oraz wykonawstwem form wtryskowych do odlewów ciœnieniowych aluminium jak i wykrojników, t³oczników i form do wtrysku tworzyw sztucznych. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam konkurowaæ zarówno jakoœci¹ jak i terminami wytwarzanych przez nas wyrobów z najlepszymi w naszej bran¿y.

LOKALIZACJA

Atena Sp. z o.o.
ul. £om¿yñska 13/15
93-176 £ódŸ
tel. +48 684 13 59
fax +48 684 13 59Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego