3015190348  |  904-956-5407  |  kontakt  |  804-444-0924  
2154540662 7137912213 Klinika Leczenia Niep³odno¶ci Laboratoria Medyczne Szpital
Klinika Leczenia Niep³odno¶ci | menu


kalkulatory medyczne
informator dla pacjenta
znajd¼ lekarza
 sonda
Czy grafika naszej strony internetowej kojarzy Ci siê z zakresem oferowanych przez nas us³ug?

Tak
Nie
 zag³osuj

INVICTA > 707-298-1847 > Strona startowa

ZAPRASZAMY DO KLINIKI INVICTA W WARSZAWIE


Szanowni Pañstwo,

Zapraszamy do Kliniki Leczenia Niep³odno¶ci w Warszawie.
Rjestracja pacjentów: tel. 022 892 93 60

Invicta ¶wiadczy us³ugi na najwy¿szym, ¶wiatowym poziomie,
jako pierwsza w Polsce wprowadzi³a diagnostykê preimplantacyjn± PGD
do procedury zap³odnienia In Vitro - co da³o szansê na macierzyñstwo i ojcostwo wielu parom obci±¿onym genetycznie.

Oprócz kompleksowej oferty, elementem wyró¿niaj±cym now± Klinikê jest nowoczesny, niepowtarzalny wystrój wnêtrz oraz lokalizacja - Centrum Warszawy.


Serdecznie zapraszamy!

8186468222

Invicta Sp. z o.o.
ul. Z³ota 6, 00-019 Warszawa
tel. 022 892 93 60
fax 022 892 92 80
invicta@invicta.plDnia 26 wrze¶nia 2009 roku do Kliniki Leczenia Niep³odno¶ci INVICTA nie dotar³ ¿aden z kilkudziesiêciu zaproszonych w ramach dnia otwartego pos³ów. Dopisa³a jednak frekwencja pacjentów i ich dzieci, którzy przybyli do Kliniki, aby opowiedzieæ o swoim leczeniu osobom wspó³decyduj±cym o kszta³cie polskiego prawa w temacie in-vitro. Pos³owie nie dali swoim wyborcom okazji do dialogu.

Placówka Kliniki INVICTA w Gdañsku od samego rana przygotowana by³a na przyjêcie go¶ci. Przedstawiciele Kliniki, w tym do¶wiadczeni lekarze, embriolodzy, a tak¿e pary, które dziêki in-vitro w INVICTA s± szczê¶liwymi rodzicami, oczekiwali w nadziei, ¿e chocia¿ jeden zaproszony pose³ wyka¿e zainteresowanie akcj± edukacyjn±.

– Przygotowali¶my filmy i prezentacje, które w ³atwy sposób t³umacz± zasady dzia³ania metody in-vitro – mówi Aleksander Wiecki, rzecznik prasowy INVICTA. – Naszym celem by³o przekazanie pos³om w przys³owiowej pigu³ce ogromnej wiedzy i do¶wiadczenia naszych specjalistów, aby podejmuj±c decyzje o in-vitro mieli osobiste wyobra¿enie, jak ta metoda dzia³a w naszym kraju i jak procedura wygl±da „od kuchni”. Zapraszaj±c pos³ów informowali¶my, ¿e nie o zmianê ¶wiatopogl±du chodzi, a jedynie o edukacjê.

W ca³ej Polsce podobno tylko 2 pos³ów skorzysta³o z zaproszenia pomys³odawcy akcji – Stowarzyszenia Nasz Bocian i klinik leczenia niep³odno¶ci.

– Niestety politycy nie zaskoczyli nas frekwencj± – powiedzia³a mama 6 letniego ch³opca poczêtego metod± in-vitro w INVICTA, która jako pierwsza przyby³a do Kliniki w sobotê rano. – Wielu pos³ów i osób publicznych wypowiada siê w mediach na temat in-vitro, utrwalaj±c w opinii publicznej mity kr±¿±ce wokó³ tej metody leczenia. To krzywdz±ce zarówno dla nas, rodziców dzieci z in-vitro, samych dzieci, a tak¿e ca³ego spo³eczeñstwa – dodaje. – Mia³am nadziejê, ¿e  pos³owie zobacz± nas, nasze pociechy, a przede wszystkim zdobêd± wiedzê, której nie da siê wynie¶æ studiuj±c projekty ustaw.

W godzinach pó¼no popo³udniowych, kiedy przybycie pos³ów by³o ju¿ ma³o prawdopodobne, uczestnicy spotkania obejrzeli laboratorium i sale operacyjne INVICTA. Program spotkania zosta³ w pe³ni zrealizowany. Jedyne czego zabrak³o, to g³ównych uczestników.  

TAK¯E
INVICTA, Gdañsk ul. Rajska tel. 058 763 50 50, ul.Podwale Grodzkie tel. 058 721 32 38, Warszawa, ul. Z³ota 6, tel. 022 892 93 60   
invicta@invicta.pl
 © 2006     Klinika Zdrowia Kobiety  |  Klinika Leczenia Niep³odno¶ci  |  (413) 447-3916  |  Szpital web design   (925) 587-8691 + 9ART